Zásady ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva so súhlasom klienta, ktorý udeľuje elektronickými prostriedkami a fyzickým označením políčka, ktoré si jeho súhlas na tento účel žiada pri vypĺňaní formulára na portáli, osobné údaje v rozsahu: emailová adresa, mena a priezvisko klienta na účely zasielania noviniek z portálu terminulekara.sk. Súhlas klient udeľuje dobrovoľne a na obdobie 3 rokov.
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klienta v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa elektronickej poštovej schránky (e-mail), osobné údaje prípadne uvedené klientom v poznámke na portáli, platobné údaje (okrem osobných údajov uvedených v bode 3) a to výlučne za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa podľa týchto VOP a to najmä: sprostredkovanie elektronického obsahu, komunikácia vo veci termínu konzultácie, notifikácie, pripomenutia termínu konzultácie, kontaktovanie klienta, ak u poskytovateľa nastali okolnosti majúce vplyv na termín konzultácie.
 3. Ak klient poskytne prevádzkovateľovi údaje týkajúce sa jeho zdravia (osobitná kategória osobných údajov), udeľuje týmto Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov týkajúcich sa zdravia na účel uvedený v bode 2. tohto článku VOP. Súhlas klient udeľuje dobrovoľne a na obdobie 1 roka.
 4. Ktorýkoľvek súhlas so spracovaním osobných údajov môže klient kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti emailom na adresu info@terminulekara.sk.
 5. Klient si je vedomý toho, že jeho osobné údaje okrem platobných údajov, budú poskytnuté ním zvolenému poskytovateľovi (zdravotnej starostlivosti), iným subjektom údaje klienta nebudú poskytnuté a nebudú ani zverejnené. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch klienta.
 6. Elektronickými prostriedkami a fyzickým označením políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ pri vypĺňaní formulára na portáli klient potvrdzuje, že sa oboznámil s ustanoveniami VOP o ochrane osobných údajov a že udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov týkajúcich sa zdravia, ak ich poskytuje prevádzkovateľovi.
 7. Klient zodpovedá za poskytnutie výlučne pravdivých, správnych a aktuálnych osobných údajov.

Poučenie o právach klienta ako dotknutej osoby

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: (a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, (b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona o ochrane osobných údajov; c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, (d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; (g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, (h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči akémukoľvek spracúvaniu osobných údajov.
 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania.
 4. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva môže uplatniť blízka osoba.
 5. Žiadosť dotknutej osoby vybaví prevádzkovateľ bezplatne, ak Zákon o ochrane osobných údajov neurčuje, že môže žiadať úhradu max. vo výške účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 6. Ďalšie práva a povinnosti sú upravené najmä v §28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Práva dotknutej osoby možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z platných právnych predpisov.

Cookies

Termín u lekára používa Cookies, ktoré umožňujú čo najviac spríjemniť a zefektívniť Vášu návštevu na stránke.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, ich platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prezeranie internetu.

Ako vám zapnutie súborov cookies môže pomôcť?

Pre úspešné prihlásenie a správne fungovanie systému je potrebné, aby vo Vašom prehliadači bola zapnutá funkcia Cookies. So zapnutými súbormi cookies bude pre vás prehliadanie webu jednoduchšie.

Sú s Cookies spojené riziká?

Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre počítač. Cookie nemôže serveru poskytnúť žiadne dáta z Vášho pevného disku, neprezradí mu emailovú adresu ani žiadne iné informácie o užívateľovi prehliadača. Cookie sama je prenášaná v rámci širfrovaného spojenia a nie je ukladaná na disk, takže nikto ju nemôže získať ani zachytením „po ceste“, ani z Vášho disku. Naviac, každá cookie v sebe obsahuje čas svojho vytvorenia a je platná len po krátky čas po ňom. Potom sa stáva celkom nepoužiteľnou.

Ak i napriek tomu máte obavy z cookies, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, že cookies nebudú vôbec alebo aspoň nepozorované akceptované.

Odporúčame Vám, aby ste nechali príjem Cookies zapnutý.

Aké Cookies používame

Naša stránka používa program Google Analytics, službu internetovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google”). Google Analytics funguje rovnako na báze cookies, a síce textových súborov, ktoré sa archivujú vo Vašom počítači a umožnia analýzu používania našej webovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom cookies a prostredníctvom Vášho používania tejto stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA , kde sa aj archivujú. Avšak, Vaša IP adresa prejde v predom skrátenej forme v prípade, že sa nachádza v rámci členských štátov Európskej Únie, alebo v iných zmluvných krajinách Dohody o európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch prechádza celá IP adresa na Google server nachádzajúci sa v USA, kde dochádza potom ku skráteniu. Google tieto informácie používa na to, aby vyhodnotil používanie webovej stránky prostredníctvom Vás, aby vyhotovil oznámenie o aktivitách, a aby poskytoval ďalšie služby prevádzkarom stránky ohľadne používania webovej stránky. Preposlaná IP adresa z vášho prehliadača nie je kombinovaná v rámci Google Analytics s inými Google údajmi.

Správnym nastavením prehliadača môžete zabrániť ukladaniu cookies. Okrem toho, preposielaniu a spracovávaniu údajov (vrátane IP adresy) vytvorených prostredníctvom cookies a prostredníctvom Vášho používania internetovej stránky môžete predísť, ak si stiahnete a nainštalujete tento pomocný prehliadač (plugin) z nasledujúcej stránky: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné odo dňa 25.05.2018