Všeobecné obchodné podmienky

pre využívanie internetového portálu www.terminulekara.sk
(ďalej len „VOP“)

Článok I

Všeobecné ustanovenia a definícia pojmov

 1. Účelom týchto VOP je informovanie klienta o právnej úprave, právach a povinnostiach prevádzkovateľa a klienta pri využívaní služieb prevádzkovateľa prostredníctvom internetového portálu www.terminulekara.sk. Pre využívanie služieb portálu musí klient súhlasiť so znením aktuálnych VOP a prijať ich ako záväznú úpravu právnych vzťahov. Bez tohto úkonu klient nie je oprávnený služby využívať.
 2. Základné pojmy:
  Prevádzkovateľ je obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným ZX Web Services s.r.o., so sídlom: Strečnianska 3058/3, 851 05 Bratislava, IČO: 46 690 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 82053/B, tel. kontakt: +421949120783, e-mail: info@terminulekara.sk.
  Klient je fyzická osoba spotrebiteľ, ktorý má záujem o vyhľadanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, či už špecialistu alebo všeobecného lekára, informovanie o súvisiacich podmienkach možnosti konzultácie a indikovanie termínu konzultácie s týmto poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
  Poskytovateľ je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý v súlade s právnymi predpismi vykonáva svoje povolenie a ktorý prejavil záujem byť uvedený v zozname poskytovateľov na internetovom portáli a za týmto účelom poskytol prevádzkovateľovi požadované údaje.
 3. Internetový portál www.terminulekara.sk (ďalej len „portál“) je aplikácia s elektronickým obsahom prístupná prostredníctvom verejnej počítačovej siete internet a technického zariadenia (osobný počítač, smartphone, tablet). Portál je určený najmä pre klientov, využívanie portálu je dobrovoľné pre každého, kto sa oboznámil s týmito VOP a prijal ich ako záväznú normu upravujúcu jeho vzťahy s prevádzkovateľom. Účelom portálu je sprostredkovať komunikáciu a vymieňať niektoré výslovne určené informácie v reálnom čase medzi klientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, o konzultáciu s ktorým klient má záujem. K využívaniu portálu nie je potrebná registrácia klienta, a žiadne údaje osobitného charakteru, ale len absolútne minimálne množstvo údajov o klientovi a to výlučne za účelom zabezpečenia ďalšej komunikácie s ním resp. za účelom vystavenia faktúry za poskytnutú službu zo strany portálu. Klient o sebe povinne poskytuje pri využívaní portálu nasledovné údaje: meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo klienta. O poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti portál poskytuje klientovi nasledovné informácie: označenie/obchodné meno, odborná špecializácia, adresa ambulancie/miesto výkonu činnosti, IČO, DIČ, kontaktné údaje a prehľad ordinačných hodín, kedy je možné dostaviť sa na konzultáciu k poskytovateľovi.
  Zmluvou sa na účely týchto VOP rozumie odplatná zmluva medzi prevádzkovateľom a klientom na využívanie služieb portálu, ktorá sa uzatvára na diaľku výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti prevádzkovateľa a klienta, najmä využitím webového sídla portálu a elektronickej pošty. Obsah zmluvy tvoria aj ustanovenia týchto VOP. Pred uzavretím zmluvy je klient povinný oboznámiť sa s ustanoveniami týchto VOP. Za týmto účelom je postupnosť krokov pri využívaní služieb portálu vytvorená tak, aby došlo k jednoznačnému zdokumentovaniu, že v konkrétnom čase došlo prostredníctvom konkrétnej IP adresy klientskeho užívateľského zariadenia k zobrazeniu týchto VOP a k oboznámeniu sa s podmienkami uvedenými vo VOP, pri čom pre účely právnej istoty oboch strán, bolo klientovi umožnené ďalšie využívanie služieb portálu výlučne po absolvovaní týchto krokov.
  Trvanlivým nosičom sa na účely týchto VOP rozumie prostriedok, ktorý umožňuje klientovi a prevádzkovateľovi uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, v prípade portálu a jeho využívanie ide najmä o e-mail.
  Elektronickým obsahom sa na účely tohto zákona rozumejú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, ktoré spracúva prevádzkovateľ pre komfortné vyhľadávanie a používanie zo strany klienta na účel, ktorému sú určené v zmysel ustanovení týchto VOP.
  Konzultácia je služba a/alebo séria úkonov, vrátane zdravotníckych, ktoré poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa dohody s klientom vykonáva vo vzťahu ku klientovi; prevádzkovateľ v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za okolnosti poskytnutia, formu ani obsah, následky ani kvalitu služieb poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 4. Poslaním portálu je reagovať na celospoločenský stav a jav, ktorý v prevažnej väčšine charakterizujú preplnené čakárne u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, často niekoľkohodinové čakanie na vyšetrenie, pri čom takéto neproduktívne čakanie je na úkor hospodárskej výkonnosti celej ekonomiky a spoločnosti, navyše pacient je vystavený riziku ďalšieho ochorenia alebo zhoršenia jeho zdravotného stavu v dôsledku dlhšieho pobytu v blízkosti pacientov s možnou prenosnou chorobou, komplikácie ohľadom dovolania sa do ambulancie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a pod. Portál reaguje na tieto celospoločensky neprijateľné podmienky tým, že so súhlasom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prispieva k lepšej organizácii ich pracovného času tým, že umožní klientom oboznámiť sa s ordinačnými hodinami poskytovateľa a v prípade záujmu o konkrétny termín konzultácie indikovať tento záujem príslušnému poskytovateľovi, ktorého si klient vopred vyberie podľa pre neho rozhodujúcich kľúčových kritérií. Portál opakovane pripomenie blížiaci sa termín konzultácie klientovi ako aj ďalšie informácie dôležité z pohľadu špecialistu, čím sa minimalizuje riziko zabudnutia termínu zo strany klienta alebo nesprávneho pripravenia sa na konzultáciu, čím v konečnom dôsledku portál de facto nepriamo prispieva k zvyšovaniu úrovne starostlivosti klienta o jeho zdravotný stav. Portál flexibilne reaguje aj na mimoriadne okolnosti, ktoré môžu nastať tak na strane klienta ako aj na strane poskytovateľa, v dôsledku ktorých je nevyhnutné termín konzultácie zmeniť. Portál za týmto účelom sprostredkuje potrebnú komunikáciu medzi klientom a poskytovateľom so zámerom, aby sa klientovi dostala čo najskôr ním požadovaná konzultácia.

Článok II

Plnenie si informačnej povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Základným a primárnym komunikačným nástrojom medzi prevádzkovateľom a klientom je elektronická pošta (e-mail), všetky dôležité informácie prevádzkovateľ zasiela klientovi primárne e-mailom. Od klienta sa preto očakáva a predpokladá sa, že si pravidelne denne kontroluje schránku svojej elektronickej pošty. Týmto nie je dotknuté právo prevádzkovateľa zvoliť si inú, ďalšiu formu komunikácie s klientom, avšak nespornou výhodou elektronickej komunikácie medzi klientom a prevádzkovateľom je skutočnosť, že e-mail je trvanlivým nosičom, ktorého obsah sa zachováva a je dohľadateľný v budúcnosti.
 2. Portál slúži klientovi na vyhľadanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, príslušnej špecializácie, ďalej na informovanie klienta o potrebe mať pri sebe výmenný lístok od všeobecného lekára na účely získania požadovanej zdravotnej starostlivosti u zvoleného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – špecialistu, prípadne inej príslušnej zdravotnej dokumentácie ak sa klient hlási na konzultáciu ku všeobecnému alebo inému lekárovi. Portál umožňuje klientovi vyhľadávať v zozname poskytovateľov zdravotnej starostlivosti okrem ich špecializácie aj podľa regiónu alebo mesta, kde poskytovateľ pôsobí, a napokon portál umožňuje klientovi krátkymi anonymnými príspevkami podeliť sa o svoje skúsenosti s konkrétnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo s používaním portálu s cieľom prispieť k zvýšeniu kvality služieb portálu a spokojnosti ďalších klientov so službami poskytovateľov.
 3. Využívanie služieb portálu je spoplatnené poplatkom vo výške 13 EUR. Prevádzkovateľ nie je platca DPH. V prípade zmeny výšky poplatku bude klient upozornený na jeho aktuálnu výšku oznamom zverejnenom na webovom sídle portálu.
 4. Prevádzkovateľ poskytuje online internetovú službu, ktorá je založená na neustálom zhromažďovaní kontaktných, marketingových a ďalších údajov týkajúcich sa odbornej špecializácie konkrétnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z rôznych oblastí Slovenskej republiky, ďalej údajov o ich ordinačných hodinách, dňoch dovolenky alebo nedostupnosti z iných dôvodov. Prevádzkovateľ tieto údaje o poskytovateľoch vhodným spôsobom spracuje do elektronického obsahu, upraví katalogizuje a kategorizuje ich, následne získané údaje upraví tak, aby mohli byť sprístupnené na portáli v prehľadnom a jednoliatom formáte, a klient mal možnosť prostredníctvom jednoduchých vyhľadávacích kritérií zvoliť si podľa lokality a odbornej špecializácie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, o konzultáciu s ktorým má záujem a zároveň indikovať termín želanej konzultácie, prípadne, podľa uváženia klienta, indikovať aj predmet konzultácie.
 5. Prevádzkovateľ ubezpečuje klientov, že v predchádzajúcom bode uvedené nakladanie s údajmi o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa vykonáva s  výslovným súhlasom poskytovateľov a/alebo sa čerpajú z verejne dostupných zdrojov a databáz. Týmto sa minimalizuje riziko, že klientova požiadavka na konzultáciu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sa sprostredkuje poskytovateľovi, ktorý s portálom nespolupracuje alebo dôjde k iným nepríjemným nedorozumeniam v dôsledku nesprávnych údajov na portáli a pod., ktoré by mali za následok nespokojnosť klienta.
 6. Služba prevádzkovateľa prostredníctvom portálu navyše umožňuje klientovi zobraziť si na mape umiestnenie miesta ordinácie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a informuje klienta o zdravotnej(-ých) poisťovni(-ach), s ktorými má klientom zvolený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti uzavretú zmluvu. Klient má teda k dispozícii celý rad užitočných, spracovaných a prehľadne ponúkaných informácií o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktoré mu zjednodušia rozhodnúť sa o zvolení prípadnej konzultácie u poskytovateľa.
 7. Prevádzkovateľ zodpovedá za správnosť a akurátnosť údajov uvedených v portáli o poskytovateľoch, ich odbornej špecializácii a pod., ďalej za to, že sprostredkúvaný elektronický obsah bude doručený klientom zvolenému adresátovi – poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
 8. Prevádzkovateľ však nezodpovedá za následky nefunkčnosti, neprístupnosti portálu z dôvodov, ktoré sú mimo rozsahu kontroly prevádzkovateľa (napr. okolnosti vyššej moci, dôvody na strane poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a pod.).
 9. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že poskytovateľ v žiadnom prípade a za žiadnych okolností nezodpovedá za medicínsku vhodnosť, opodstatnenosť, obsah a postupy konzultácie zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti voči klientovi a rovnako nezodpovedá za obsah ani účel, motív, či zámer konzultácie klienta a to bez ohľadu na to či tieto skutočnosti ohľadom klientom želanej konzultácie boli indikované alebo nie vopred (odoslaní elektronického formulára).

Článok III

Využívanie služieb portálu

 1. Klient uzatvára zmluvu v určitom procese využívania portálu, pri čom umiestnením zreteľnej a výraznej informácie na úvodných stranách portálu je oboznámený so skutočnosťou, že využívanie služieb portálu je spoplatnené a v konečnom dôsledku podmienené uzavretím zmluvy a zaplatením odplaty.
 2. Za účelom vyhľadania vhodného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a dojednania si termínu konzultácie si klient na webovom sídle portálu najprv zvolí odbornú špecializáciu, do oblasti ktorej spadá požadovaná konzultácia. Následne klikne na vyhľadanie preferovanej lokality, v ktorej poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pôsobí, pri čom aplikácia medzičasom automaticky vyfiltruje a klientovi poskytne na výber len tie obce a mestá, v ktorých pôsobí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vybranej špecializácie a súčasne zmluvný partner portálu. Aplikácia následne poskytne klientovi na výber zo zoznamu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí vyhovujú klientom zadaným parametrom. Klient si vyberie konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a po kliknutí na jeho meno mu aplikácia zobrazí údaje poskytovateľa, vrátane jeho ordinačného kalendára. Ak klient hľadá konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, môže na úvodnej stránke portálu po zadaní špecializácie a lokality uviesť aj meno poskytovateľa, pri čom v takomto prípade mu aplikácia sprístupní len údaje a ordinačný kalendár tohto konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 3. V ordinačnom kalendári sú pravidelne aktualizované údaje o obsadených, voľných a nedostupných termínoch konzultácie. Prehľad termínov konzultácií v ordinačnom kalendári je zobrazený vždy na obdobie nasledujúcich 45 dní. Klient si môže vybrať len z voľných termínov, ostatné plochy termínov nie sú aktívne. Ak má klient záujem o konzultáciu v konkrétny termín, má možnosť kliknúť si na tento konkrétny termín, vyplniť aplikáciou požadované údaje a vykonať úhradu poplatku za využitie služieb portálu. V prípade ak si klient želá urobiť kvalifikovaný výber termínu konzultácie, v rámci čoho mu zvolený termín konzultácie bude potvrdený e-mail správou obsahujúcou unikátny autentifikačný kód, a termín konzultácie mu bude najmenej dvakrát pripomenutý e-mail správou (72 hod. pred termínom a 24 hod. pred termínom konzultácie) s praktickými upozorneniami na súvisiace okolnosti, na ktoré by klient nemal zabudnúť (napr. potreba výmenného lístka), musí zaplatiť príslušný poplatok kliknutím na tlačidlo označené slovami „pokračovať s povinnosťou platby“.
 4. Poplatok je splatný okamžite, uhrádza sa v reálnom čase využívania služieb portálu a účtuje sa za každé využitie portálu zavŕšené kvalifikovaným výberom termínu konzultácie s konkrétnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Na účely úhrady poplatku je klientovi k dispozícii online platobná brána 24pay, elektronické bankovníctvo najväčších bánk pôsobiacich na Slovensku alebo možnosť platby platobnou kartou klienta. Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba a Platba kartou), sú schválené a regulované Národnou bankou Slovenska, číslo oprávnenia: ODB-8835-5/2012. Náklady za používanie platobnej brány hradí prevádzkovateľ, účtovné položky súvisiace s vykonaním platby a viazané k účtu klienta, prípadne jeho platobnej karte, hradí klient. Uhradením poplatku sa potvrdzuje kvalifikovaný výber termínu, a ak klient nedostane od prevádzkovateľa odlišnú správu z podnetu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, platí, že sa na tento termín môže spoľahnúť, nemusí ho potvrdzovať ani inak riešiť s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
 5. Klientom vybratý termín konzultácie sa automaticky zobrazí v počítači poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 6. Klient je následne povinný dostaviť sa do ambulancie alebo zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v termíne konzultácie, ktorý si ako termín konzultácie vybral; v opačnom prípade zaplatený poplatok prepadá.
 7. Poplatok sa účtuje za každé využitie portálu zavŕšené výberom termínu konzultácie s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
 8. Pri vystavovaní daňových dokladov bude prevádzkovateľ postupovať v zmysle platných právnych predpisov, pričom klient súhlasí s vystavovaním a doručovaním daňových dokladov v elektronickej podobe prostriedkami elektronickej pošty.
 9. Klient má právo odstúpiť od zmluvy po tom, ako vykonal platbu, za podmienok stanovených v právnych predpisoch. Klient výslovne súhlasí s rezervovaním termínu konzultácie (začatím poskytovania služby) zaplatením poplatku za rezervovaný termín konzultácie. Klient si je vedomý toho, že udelením tohto súhlasu po úplnom poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, ak tento bod neurčuje inak a vyhlasuje, že bol o tom riadne poučený. Klient má právo z akéhokoľvek dôvodu stornovať vybraný termín konzultácie (odstúpiť od zmluvy) najneskôr 72 hodín pred týmto termínom bez toho, aby si zvolil náhradný termín konzultácie. V tomto prípade bude klientovi vrátený poplatok prevodom na jeho účet. Poplatok klientovi nebude vrátený, ak využil možnosť zmeny termínu konzultácie. Zmeniť termín konzultácie môže klient najneskôr 48 hodín pred termínom konzultácie, neskôr už dobrovoľná zmena termínu zo strany klienta nie je možná. Ak je však klient nútený objektívnymi skutočnosťami (napr. vážne ochorenie, zhoršenie zdravotného stavu, ktoré neumožňuje alebo vylučuje klientovi dostaviť sa na termín konzultácie) zmeniť termín konzultácie, môže tak urobiť aj neskôr ako 48 hodín pred termínom konzultácie telefonicky na t.č. +421949120783, alebo zaslaním e-mailu na info@terminulekara.sk. Ak si klient v takom prípade uplatňuje nárok na vrátenie poplatku, musí preukázať, že došlo k okolnostiam hodným osobitného zreteľa v podobe objektívnych skutočností, o ktorých musí prevádzkovateľovi zaslať príslušný doklad (napr. lekársku správu). Stornovanie alebo zmena vybraného termínu konzultácie je možná cez portál.
 10. Prevádzkovateľ vynakladá maximálne úsilie, aby status termínov v ordinačnom kalendári bol vždy aktuálny. Prevádzkovateľ však nemôže vylúčiť, že v ojedinelých prípadoch dôjde k nevyhnutnosti zmeny termínu z dôležitých dôvodov, ktoré nastali na strane poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, napr. dočasná PN poskytovateľa a pod. V prípadoch ak poskytovateľ náležite informoval prevádzkovateľa o tejto skutočnosti, prevádzkovateľ vyrozumie klienta a navrhne mu bezplatnú zmenu termínu. Ak klient so zmenou termínu nesúhlasí, prevádzkovateľ mu vráti zaplatený poplatok. Klient má možnosť rozhodnúť sa do 48 hodín od oznámenia prevádzkovateľa.
 11. Klient súčasne berie na vedomie, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený najmä v medicínsky odôvodnených prípadoch (napr. v stavoch epidémie, náhlych alebo urgentných prípadoch a pod.) určovať poradie termínov konzultácií. Ak takáto okolnosť ovplyvní termín konzultácie klienta, bude v takom prípade klientovi umožnené, aby si termín konzultácie zmenil, a to aj dodatočne podľa svojho uváženia. O tejto zmene bude klient vyrozumený novým e-mailom. Prevádzkovateľ za žiadnych okolností nezodpovedá za to, že termín konzultácie bude dodržaný.

Článok IV

Postup pri podaní a riešení reklamácií

 1. V prípade nespokojnosti klienta so službami portálu, porušenia práv klienta alebo záväzkov portálu, má klient právo podať reklamácia služby.
 2. Za účelom náležitého prešetrenia a čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie, podľa možnosti k spokojnosti klienta, sa od klienta očakáva jasné a pravdivé opísanie rozhodujúcich podstatných okolností v reklamácií, ktoré odôvodňujú jeho reklamáciu. Podľa potreby a možností klienta, pripojí k svojej reklamácii aj písomné podklady, na ktoré sa odvoláva. Reklamácie prevádzkovateľ prijíma výlučne písomne a to v elektronickej podobe (e-mail na adrese info@terminulekara.sk alebo poštou doručené na adresu prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje venovať sa každej jednej reklamácii s náležitou starostlivosťou. Pokiaľ sa reklamácia vzťahuje aj alebo výlučne na postup poskytovateľa (napr. odmietnutie prijatia klienta v termíne konzultácie zo strany poskytovateľa) klient nemusí riešiť reklamáciu aj voči poskytovateľovi, objasnenie tohto prípadu za klienta vykoná prevádzkovateľ.
 4. Klient bude o prešetrení reklamácie vyrozumený elektronickou poštou najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má klient právo od zmluvy odstúpiť.
 5. Vyrozumenie klienta o prešetrení jeho reklamácie musí obsahovať vyhodnotenie klientom tvrdených skutočností, zhodnotenie či došlo k porušeniu jeho práv alebo nie a v prípade vyhodnotenia, že klientove práva boli porušené, návrh usporiadania vzniknutého stavu zo strany prevádzkovateľa.

Článok V

Informácia o alternatívnom riešení sporov

 1. Klient má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva (ďalej len „Žiadosť o nápravu“).
 2. Ak (i) hodnota sporu prevyšuje sumu 20 EUR a zároveň (ii) prevádzkovateľ odpovie na Žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt ARS“). Zoznam Subjektov ARS vedie Ministerstvo hospodárstva SR.
 3. ARS je bezodplatné. Subjekt ARS môže žiadať od klienta poplatok za začatie ARS, max. však vo výške 5 EUR s DPH .
 4. Návrh sa podáva podľa §12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Klient môže podať tento návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 5. Podaním žiadosti o ARS alebo uskutočnením ARS nie je dotknuté právo klienta a prevádzkovateľa obrátiť sa na súd.

Článok VI

Spracovanie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva so súhlasom klienta, ktorý udeľuje elektronickými prostriedkami a fyzickým označením políčka, ktoré si jeho súhlas na tento účel žiada pri vypĺňaní formulára na portáli, osobné údaje v rozsahu: emailová adresa, mena a priezvisko klienta na účely zasielania noviniek z portálu terminulekara.sk. Súhlas klient udeľuje dobrovoľne a na obdobie 3 rokov.
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klienta v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa elektronickej poštovej schránky (e-mail), osobné údaje prípadne uvedené klientom v poznámke na portáli, platobné údaje (okrem osobných údajov uvedených v bode 3) a to výlučne za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa podľa týchto VOP a to najmä: sprostredkovanie elektronického obsahu, komunikácia vo veci termínu konzultácie, notifikácie, pripomenutia termínu konzultácie, kontaktovanie klienta, ak u poskytovateľa nastali okolnosti majúce vplyv na termín konzultácie.
 3. Ak klient poskytne prevádzkovateľovi údaje týkajúce sa jeho zdravia (osobitná kategória osobných údajov), udeľuje týmto Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov týkajúcich sa zdravia na účel uvedený v bode 2. tohto článku VOP. Súhlas klient udeľuje dobrovoľne a na obdobie 1 roka.
 4. Ktorýkoľvek súhlas so spracovaním osobných údajov môže klient kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti emailom na adresu info@terminulekara.sk.
 5. Klient si je vedomý toho, že jeho osobné údaje okrem platobných údajov, budú poskytnuté ním zvolenému poskytovateľovi (zdravotnej starostlivosti), iným subjektom údaje klienta nebudú poskytnuté a nebudú ani zverejnené. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch klienta.
 6. Elektronickými prostriedkami a fyzickým označením políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ pri vypĺňaní formulára na portáli klient potvrdzuje, že sa oboznámil s ustanoveniami VOP o ochrane osobných údajov a že udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov týkajúcich sa zdravia, ak ich poskytuje prevádzkovateľovi.
 7. Klient zodpovedá za poskytnutie výlučne pravdivých, správnych a aktuálnych osobných údajov.

Článok VII

Poučenie o právach klienta ako dotknutej osoby

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: (a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, (b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona o ochrane osobných údajov; c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, (d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; (g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, (h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči akémukoľvek spracúvaniu osobných údajov.
 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania.
 4. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva môže uplatniť blízka osoba.
 5. Žiadosť dotknutej osoby vybaví prevádzkovateľ bezplatne, ak Zákon o ochrane osobných údajov neurčuje, že môže žiadať úhradu max. vo výške účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 6. Ďalšie práva a povinnosti sú upravené najmä v §28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Práva dotknutej osoby možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z platných právnych predpisov.

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 1. Oboznámenie sa s týmito VOP a ich bezvýhradná akceptácie je podmienkou využívania služieb portálu zo strany klienta. Tieto VOP sa stávajú súčasťou akejkoľvek zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a klientom prostredníctvom portálu. Právne vzťahy vzniknuté medzi klientom a prevádzkovateľom v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním portálu sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike, najmä ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka. Na rozhodovanie sporov sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
 2. Klient berie na vedomie, že poskytovanie služieb portálu je závislé od kvality a rýchlosti pripojenia do siete internet na strane klienta aj poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, za čo prevádzkovateľ nezodpovedá.
 3. Pokiaľ prevádzkovateľ neurčí inak, zmluva a komunikácia medzi klientom a prevádzkovateľom bude uzavretá/vedená v slovenskom jazyku.
 4. Ak právne predpisy neurčia inak, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené stratou zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať portál alebo kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol prevádzkovateľ upozornený na možnosť týchto škôd. V prípade nedostupnosti portálu a/alebo služieb prevádzkovateľa nebude žiadať klient od prevádzkovateľa finančnú náhradu škody. Úlohou prevádzkovateľa je v čo najkratšom čase vzniknuté nedostatky vo fungovaní portálu odstrániť.
 5. Pre vylúčenie pochybností platí, že prevádzkovateľ neposkytuje klientom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia portálu, serverov a aplikácie, nepretržitej dostupnosti portálu a jeho služieb. Portál a služby prevádzkovateľa môžu byť dočasne nedostupné a to najmä z dôvodu technickej poruchy servera, iných technických porúch, plánovaných alebo neplánovaných technických odstávok, nedostupnosti internetu, iných dôvodov vyššej moci a pod. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá klientovi môže vzniknúť v súvislosti s využívaním služieb portálu; využívanie portálu, vrátane uvedenia svojich údajov, indikácií alebo iných správ pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je na vlastnú zodpovednosť klienta, ak platné právne predpisu obligatórne neurčujú inak.
 6. Zmluva medzi klientom a prevádzkovateľom sa uzatvára elektronicky, prostredníctvom portálu, a zaniká splnením záväzku prevádzkovateľa alebo iným spôsobom (napr. zrušením termínu u lekára podľa VOP). Orgánom dohľadu nad činnosťou prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia; adresa: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27. 
 7. Klient sa zaväzuje za každých okolností dodržiavať právne predpisy a správať sa v súlade s požiadavkami etiky a princípom dobrých mravov.
 8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený klientmi na portáli.
 9. Obsah týchto VOP, ako aj dizajn portálu sú chránené autorským právom, nikto nemá právo zasahovať do obsahu bez súhlasu autorov. Autorské práva sú exkluzívne a vykonáva prevádzkovateľ. Akékoľvek použitie častí alebo celku týchto VOP, portálu alebo obchodného modelu, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané. Akékoľvek neoprávnené kopírovanie alebo iné zásahy do autorských práv bude mať závažné právne následky pre porušovateľa.
Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 16.05.2016.